Näitä palveluja tarjoamme:

Hoivapalvelut

 • Kylvetys ja saunotus
 • Lääkehoidon toteutumisen varmistaminen
 • Ulkoilu- ja virkistyspalvelut
 • Omaishoitajien lomitus
 • Liikkumisessa avustaminen

Toimintakyvyn edistäminen

 • Toimintakyvyn kartoitus ja seuraaminen
 • Kuntoutussuunnitelman laatuminen
 • Apuvälinetarpeen arviointi ja suositusten laatiminen
 • Apuvälineiden käytön ohjaus sekä seuraaminen

Kotiapu

 • Ravitsemuksen varmistaminen
 • Tiskauksessa avustaminen
 • Pyykkihuollossa avustaminen
 • Jätehuollon toteutumisen varmistaminen

Kotisairaanhoito

 • Laaja-alainen lääkehuolto
 • Verenpaineen ja verensokerin seuranta
 • Haavahoidot
 • Lääkeinjektiot (ei rokotukset)
 • Terveyden tuki- ja neuvontapalvelut

Fysioterapeutin lisäpalvelut

 • Kotikuntoutus
 • Laaja-alainen hyvinvointineuvonta
 • Hieronta
 • Omaishoitajien ja läheisten ergonomiaohjaus

Huom! Fysioterapeutin lisäpalvelut eivät kuulu palvelusetelien piiriin.

Arjen laatutekijä.